АКЦИЯ от www.R3.ru - хостинг сайтов 72р. в месяц. Домен в подарок!

 

Червонослободской спиртовый завод


Основні показники
Завод в цифрах
Main parameters
Контроль якості
Контроль качества
Quality control
Сировина
Сырье
Raw materials
Нагороди
Награды
Awards
Контакти
Контакты
Contacts
Пропозиція
Предложение
Commerce offer
Доступ к информации завода
Червонослободской спиртовый заводЧервонослободской спиртовый завод
     · УКР  ·  РУС  ·  ENG ·
Історія заводу  
 

Державне підприємство "Червонослобідський спиртовий завод" є одним із підприємств концерну "Укрспирт". Історія заводу починається з 1881р. Саме тоді в селі Красна Слобода поміщик Шабловський орендував гуральню у місцевого пана. На той час спиртзавод працював на місцевому паливі, тобто на дровах, торфі та бурому вугіллі, сировиною слугували зерно та картопля. Енергія подавалась паровою машиною, а бродильні чани були дерев'яними. Підприємство виготовляло спирт-сирець міцністю 95% і працювло в одну зміну.

Кожного року, починаючи з 1926р., завод реконструювався. Його виробничі потужності становили 800 дал на добу.З 1933 р. підприємство почало називатися "Артіль вирібспирт". У період з 1926р. до 1941 р. на заводі під час реконструкції було замінено дерев'яні чани на металеві, парові котли опалювалися кам'яним і бурим вугіллям. Завдяки цьому потужність підприємства збільшилась до 1200 дал на добу, і воно почало працювати у три зміни.

У роки Великої Вітчизняної війни завод майже не працював. Після її закінчення було замінено бражний апарат із встановленням ректифікаційної колони, і підприємство почало виготовляти спирт-ректифікат вищої очистки, ефіро-альдегідну фракцію, сивушне масло. Потужність було збільшено до 1500 дал на добу.

У 1966 році збудовано вуглекислотний цех для утилізації вуглекислого газу в період бродіння спиртового виробництва. В 1975 р. на заводі пройшла реконструкція: брагоректифікаційний апарат було замінено на апарат великої потужності - до 2000 дал на добу, встановлено бродильні чани великої місткості, збудовано нове бродильне відділення, апаратний цех, новий склад готової продукції.

З 1980 року Червонослобідський спиртовий завод очолює Артюхов Володимир Якович, який впроваджує нові методи управління, реконструює та модернізує підприємство. У 2001 році потужність заводу становила 3000 дал на добу. Основною сировиною на підприємстві є зерно пшениці, кукурудзи та жита. Завод виготовляє спирт "вищої очистки", "люкс", "екстра", а також ефіро-альдегідну фракцію, сивушне масло. Супутньою продукцією при виробництві спирту є барда - висококалорійний корм для тварин - і зріджений вуглекислий газ.

ДП "Червонослобідський спиртовий завод" одним із перших почав застосовувати низькотемпературну схему розварювання із застосуванням концентрованих ферментів. На підприємстві використовується сучасна автоматизація та комп'ютеризація технологічних процесів.

На сьогоднішній день Червонослобідський спиртовий завод - сучасне підприємство з високою культурою виробництва. Завод має добре розвинену інфраструктуру та власний автотранспорт. Кваліфікованість інженерно-технічного персоналу, його новаторство, вміння працювати по-новому звели до мінімуму залежність підприємства від зовнішніх факторів виробництва та управління.


Государственное предприятие "Червонослободской спиртовый завод" является одним из предприятий концерна "Укрспирт". История завода начинается с 1881г. Именно тогда в селе Красная Слобода помещик Шабловский арендовал гуральню у местного пана. К тому времени спиртзавод работал на местном топливе, то есть на дровах, торфе и буром угле, сырьем служили зерно и картофель. Энергия подавалась паровой машиной, а бродильные чаны были деревянными. Предприятие изготовляло спирт-сырец прочностью 95% и роботало в одну смену.

Каждый год, начиная с 1926г., завод реконструировался. Его производственные мощности составляли 800 дал в сутки. С 1933 г. предприятие стало называться "Артель виробспирт". В период с 1926г. до 1941 г. на заводе во время реконструкции были заменены деревянные чаны на металлические, паровые котлы отапливались каменным и бурым углем. Благодаря этому мощность предприятия увеличилась до 1200 дал в сутки, и оно начало работать в три смены.

В годы Великой Отечественной войны завод почти не работал. После ее окончания был заменен бражный аппарат с установкой ректификационной колонны, и предприятие начало изготовлять спирт-ректификат высшей очистки, эфиро-альдегидную фракцию, сивушное масло. Мощность была увеличена до 1500 дал в сутки.

В 1966 году построен углекислотный цех для утилизации углекислого газа в период брожения спиртового производства. В 1975 г. на заводе прошла реконструкция: брагоректификационный аппарат был заменен на аппарат большой мощности - до 2000 дал в сутки, установлены бродильные чаны большой вместительности, построено новое бродильное отделение, аппаратный цех, обновился состав готовой продукции.

С 1980 года Червонослободской спиртовый завод возглавляет Артюхов Владимир Яковлевич, который внедряет новые методы управления, реконструирует и модернизирует предприятие. В 2001 году мощность завода составляла 3000 дал в сутки. Основным сырьем на предприятии является зерно пшеницы, кукурузы и ржи. Завод изготовляет спирт "высшей очистки", "люкс", "экстра", а также ефиро-альдегидную фракцию, сивушное масло. Сопутствующей продукцией при производстве спирта есть барда - высококалорийный корм для животных, и сжиженный углекислый газ.

ГП "Червонослободской спиртовый завод" одним из первых начал применять низкотемпературную схему разваривания с применением концентрированных ферментов. На предприятии используется современная автоматизация и компьютеризация технологических процессов.

На сегодняшний день Червонослободской спиртовый завод - современное предприятие с высокой культурой производства. Завод имеет хорошо развитую инфраструктуру и собственный автотранспорт. Квалифицированность инженерно-технического персонала, его новаторство, умение работать по-новому свели к минимуму зависимость предприятия от внешних факторов производства и управление.


The state enterprise " CHervonoslobodskoj Spirit Factory " is one of the enterprises of concern " Oe?nie?o ". The history of a factory begins with 1881a. Then in village the Red Large village landowner Shablovsky rented guralnju at local sir. By then the distillery worked on local fuel, that is on fire wood, peat and a brown corner, as raw material grain and a potato served. Energy moved by steam machine, and fermentive tubs were wooden. The enterprise produced spirit - syrets durability of 95 % and works in one change.

Every year, since 1926a., the factory was reconstructed. His capacities made 800 has given in day. Since 1933 the enterprise began to refer to " Artel virobspirt ". During the period with 1926a. till 1941 at a factory during reconstruction wooden tubs have been replaced with metal, steam boilers were heated with stone and brown coal. Due to this capacity of the enterprise has increased up to 1200 has given in day, and it began to work in three changes.

Within Great Domestic war the factory almost did not work. After its termination has been replaced wassail the device with installation rectification columns, and the enterprise began to produce spirit-rectificate of the maximum clearing, ether-aldehyde fraction, fusel oil. Capacity has been increased up to 1500 has given in day.

In 1966 it is constructed carbon dioxide shop for recycling carbonic gas during fermentation spirit manufactures. Reconstruction has passed to 1975 at a factory: the rectification device has been replaced with the high-power device - up to 2000 has given in day, fermentive tubs of the big spaciousness are established, the new fermentive branch, hardware shop is constructed, the structure of finished goods was updated.

Since 1980 CHervonoslobodskoj spirtovyj the factory is headed by Artjuhov Vladimir Jakovlevich who introduces new methods of management, reconstructs and modernizes the enterprise. In 2001 capacity of a factory made 3000 has given in day. The basic raw material at the enterprise is grain of wheat, corn and neigh. The factory produces spirit of "the maximum clearing", "lux", "ekstra", and also ether-aldhyde fraction, fusel oil. Accompanying production by manufacture of spirit is the bard - a high-calorific forage for animals, and the liquefied carbonic gas.

" CHervonoslobodskoj Spirit Factory " one of the first beginnings to apply the low-temperature scheme of boil soft with application of the concentrated enzymes. At the enterprise modern automation and a computerization of technological processes is used.

For today CHervonoslobodskoj Spirit Factory - the modern enterprise with high culture of manufacture. The factory has well advanced infrastructure and own motor transport. The level of proficiency of the personnel, his innovation, skill to work in a new fashion have reduced dependence of the enterprise on external factors of manufacture and management to a minimum. 

              META - украинская поисковая система     Украинский портАл