Червонослободской спиртовый завод


Історія заводу
История завода
Factory history
Основні показники
Завод в цифрах
Main parameters
Контроль якості
Контроль качества
Quality control
Сировина
Сырье
Raw materials
Контакти
Контакты
Contacts
Пропозиція
Предложение
Commerce offer
Червонослободской спиртовый заводЧервонослободской спиртовый завод
  · УКР  ·  РУС  ·  ENG ·
Нагороди  
 

awards
awardsawards

Збільшення кількості виробленої та реалізованої продукції пов’язане з високою якістю спирту, яка в умовах жорсткої ринкової конкуренції відповідає вимогам споживачів. Як результат, продукція ДП “Червонослобідський спиртовий завод” відзначена рядом дипломів: .

Голова Київської облдержадміністрації Засуха А.А. нагородив Володимира Яковича Артюхова Почесною грамотою як "Кращий роботодавець року в Київській області за 2003 рік".

Артюхов Володимир Якович нагороджений дипломом та пам'ятною медаллю "За заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України".

Червонослобідський спиртовий завод нагороджений дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу якості 2002р серед підприємств Київської області.

В червні 2003р. Червонослобідський спиртовий завод нагороджений дипломом за ІІ місце зразка спирту "Люкс" в Українському конкурсі спирту етилового ректифікованого.

2004р. Червонослобідський спиртовий завод нагороджений дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу "Вища проба", за високу якість спирту етилого ректифікованого "Люкс"

- у 2004р. диплом лауреата Всеукраїнського конкурсу з якості “100 кращих товарів в Україні” серед підприємств Київської області в номінації “продовольчі товари”, спирт етиловий ректифікований «Люкс»

- у 2004 р. Диплом та пам’ятний знак “Лідер харчової та переробної промисловості України 2004 року”,

- У ІІ кварталі 2005 р. ДП “Червонослобідський спиртовий завод” був сертифікований за міжнародною системою управління якістю виробництвом ДСТУ ISO 9001-2001, на відповідність її вимогам.

- У 2005 році нагороджено дипломом національного бізнес-рейтингу з присвоєнням звання «Лідер галузі за основним видом діяльності КВЕД 15.92 «Виробництво етилового спирту із зброджувальних продуктів»

- 2006р. Дипломом концерну «Укрспирт» «Краще підприємство галузі за досягнення високих показників та впровадження прогресивних технологій»

- 2006р. Золотою медаллю та дипломом концерну „Укрспирт” за І місце в галузевому дегустаційному конкурсі по визначенню якості спирту етилового ректифікованого сорту „Люкс”

- 2006р. Переможець обласного конкурсу на звання „Кращий роботодавець року” за 2006р. Та грамота федерації роботодавців Київського регіону „Київщина” за вагомий внесок у розбудову економіки Київської області.

- 2007р. Сертифікат УкрСЕПРО на систему управління безпечністю харчових продуктів згідно вимогам ДСТУ 4161-2003р.

- 2007р. Дипломом концерну „Укрспирт” за І місце в галузевому дегустаційному конкурсі по визначенню якості спирту етилового ректифікованого сорту „Люкс”

- 2007р. Дипломом Макарівської районної державної адміністрації за І місце по підсумках 2007р. районного конкурсу „Кращий роботодавець року” серед підприємств Макарівського району з чисельністю від 21 до 100 осіб.

- 2008р. Диплом переможця всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України 2008р.”


awardsawards

Увеличение количества выработанной и реализованной продукции связано с высоким качеством спирта, которое в условиях жесткой рыночной конкуренции отвечает требованиям потребителей. Как результат, продукция ГП “Краснослободский спиртовый завод” отмеченная рядом дипломов:

- в 2003 г. диплом I Украинского конкурса спирта этилового ректифицированного, который проводил концерн “Укрспирт”, где спирт Червонослобидского завода занял ІІ место,

- В 2003 году Владимиру Яковлевичу Артюхову присвоено почетное звание "Заслуженный работник промышленности Украины" Краснослободский спиртовый завод награжден дипломом победителя отраслевого конкурса за 2002 год в номинации "За высокие технологические показатели".

- Председатель Киевской облгосадминистрации Засуха А.А. наградил Владимира Яковлевича Артюхова Почетной грамотой "Лучший работодатель года в Киевской области за 2003 год".

- Артюхов Владимир Яковлевич награжден дипломом и памятной медалью "За заслуги в развитии экономики и весомый вклад в создание достойного международного имиджа Украины".

- Краснослободский спиртовый завод награжден дипломом лауреата Всеукраинского конкурса качества 2002 г. среди предприятий Киевской области

- В июне 2003г. Краснослободский спиртовый завод награжден дипломом за ІІ место образца спирта "Люкс" в Украинском конкурсе спирта этилового ректифицированного.

- 2004г. Краснослободский спиртовый завод награжден дипломом лауреата общенационального конкурса "Высшая проба", за высокое качество спирта этилового ректифицированного "Люкс"

- в 2004р. диплом лауреата Всеукраинского конкурса по качество “100 лучших товаров в Украине” среди предприятий Киевской области в номинации “продовольственные товары”, спирт этиловый ректифицированного «Люкс»

- в 2004 г. Диплом и памятный знак “Лидер пищевой и перерабатывающей промышленности Украины 2004 года”,

В ІІ квартале в 2005 г. ДП “Червонослобидский спиртной завод” был сертифицирован по международной системе управления качеством производством ГСТУ ISO 9001-2001, на соответствие ее требованиям.

- В 2005 году награждено дипломом национального бизнес-рейтинга с присвоением звания «Лидер отрасли за основным видом деятельности КВЕД 15.92 «Производство этилового спирта из сбраживаемых продуктов».

- 2006р. Дипломом концерна «Укрспирт» «Лучшее предприятие отрасли за достижение высоких показателей и внедрение прогрессивных технологий»

- 2006р. Золотой медалью и дипломом концерна „Укрспирт” за И место в отраслевом дегустационном конкурсе по определению качества спирта этилового ректифицированного сорта „Люкс”

- 2006р. Победитель областного конкурса на звание „Лучший работодатель года” за 2006р. И грамота федерации работодателей Киевского региона „Киевщина” за весомый взнос в перестройку экономики Киевской области.

- 2007р. Сертификат УКРСЕПРО на систему управления беспечностью пищевых продуктов согласно требованиям ДСТУ 4161-2003р.

- 2007р. Дипломом концерна „Укрспирт” за И место в отраслевом дегустационном конкурсе по определению качества спирта этилового ректификуемого сорта „Люкс”

- 2007р. Дипломом Макаровской районной государственной администрации за І место по итогам 2007р. районного конкурса „Лучший работодатель года” среди предприятий Макаровского района с численностью от 21 до 100 лиц.

- 2008р. Диплом победителя всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) „100 лучших товаров Украины 2008р.”

- В 2008 году награждено дипломом национального бизнес-рейтинга с присвоением звания «Лидер отрасли за основным видом деятельности КВЕД 15.92 «Производство этилового спирта из сбраживаемых продуктов».

awardsawards

The increase of amount of mine-out and realized products is related to high quality of alcohol, which in the conditions of hard market competition answers the requirements of users. As a result, products of DP “Chervonoslobidskiy alcoholic factory” marked the row of diplomas:

- in 2003 diploma And the Ukrainian competition of alcohol ethyl rektifikovanogo, which conducted a business concern “Ukrspirt”, where the alcohol of Chervonoslobidskogo of factory took the ІІ place,

- in 2004 a diploma of laureate of national competition “the Higher test” is for high quality of alcohol ethyl rektifikovanogo the first “Class”

- in 2004r. diploma of laureate of the Allukrainian competition for quality the “100 best commodities in Ukraine” among the enterprises of the Kievan area in a nomination “food stuffs”, alcohol the ethyl rektifikovaniy first «Class»

- in 2004 A diploma and memorable sign is “Leader of food and processing industry of Ukraine of 2004”

- In a ІІ quarter in 2005 An alcoholic factory” was certificated DP of “Chervonoslobidskiy after international control system by quality by the production of DSTU ISO 9001-2001, on conforming to its requirements.

- In 2005, 2008 there is a recipient of an award the diploma of the national business-rating with the appropriation of rank «Leader of industry after the basic type of activity of KVED a 15.92 «Production of ethyl spirit from zbrodzhuval'nikh products»

- 2006r. By the diploma of business concern «Ukrspirt» the «Best enterprise of industry for achievement of high indexes and introduction of progressive technologies»

- 2006r. By the gilded youth and diploma of business concern „Ukrspirt” after And place in an of a particular branch tasting competition on determination of quality of alcohol of ethyl rektifikovanogo sort the first „Class”

- 2006r. Winner of regional competition on a rank the „Best employer of year” after 2006r. But deed of federation of employers of the Kievan region „Kyivshchyna” for ponderable payment in re-erecting of economy of the Kievan area.

- 2007r. A certificate of UKRSEPRO is on control system by an unconcern food products in obedience to the requirements of DSTU of 4161-2003r.

- 2007r. By the diploma of business concern „Ukrspirt” after And place in an of a particular branch tasting competition on determination of quality of alcohol of ethyl rektifikovanogo sort the first „Class”

- 2007r. By the diploma of Makarivskoy of district state administration after And place on the results of 2007r. district competition „the Best employer of year” among the enterprises of Makarivskogo of district with a quantity from 21 to 100 persons.

- 2008r. A diploma of winner of allukrainian competition of quality of products (commodities, works, services) is the „100 best commodities of Ukraine of 2008r.

awards